iedereen moet kunnen                  sporten 
                 Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport voor sportbegeleiders

Stichting lekkerbewegengezondenfit (hierna vereniging genoemd) vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen begeleiders en jeugdleden.

   

Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en jeugdleden binnen een sportsetting zijn niet

eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft

behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om

aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die

voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen

is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel

duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen begeleiders

en jeugdleden absoluut ontoelaatbaar zijn!

         

Daarom hebben wij als Stichting lekkerbewegengezondenfit voor trainers/begeleiders die werken met jeugd een gedragscode opgesteld.

De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is

opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

    

Op 20 mei 1997 zijn door de negentig landelijke sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF

10 gedragsregels voor sportbegeleiders aangenomen ter preventie van seksuele intimidatie.

     

  1.   De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid             zich veilig en gerespecteerd voelt

  2.   De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet                   wordt aangetast

  3a. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan                  functioneel noodzakelijk is.

  3b. De begeleider gebruikt e-mail, sms/whatsapp en social media alleen om                      informatie over   verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.

  4.   De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en                       misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten             en -relaties tussen  begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding               geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  5.   De begeleider raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking         naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal                       worden.

  6.   De begeleider gaat tijdens de activiteiten met respect om met                                       jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals omkleed ruimten,                 douches etc.

  7.   De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van                     ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat         de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt                           nageleefd.

  8.   Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze

        gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan           melding te  maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

  9.   De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de               rede zijn.

10.   In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over               de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de               gedragscode  handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door         het bestuur aangewezen persoon.

                          

Sichting lekker bewegen gezond en fit